สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในวันที่ 22 กันยายน 2550

วันนี้พวกเราโชคดีมากๆๆที่ได้เกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาบรรยายให้พวกเราฟังโดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการเงิน หรือการบัญชีและพัสดุ ส่วนตอนบ่ายเป็นเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้นำในยุคปัจจุบัน โดยที่เราได้ความรู้อย่างมากมายที่ไม่สามารถหาได้จากการเรียนห้องเรียนไหนนอกจากวิชานี้ พวกเราจึงเร็สึกดีใจมากๆๆที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทั้งสองท่าน

สิ่งที่เราได้รับจากการเรียนรู้ในวันนี้

1.จรรยาบรรณที่ทุกอาชีพจำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องเฉพาะอาชีพนักบัญชีเท่านั้น คือ ความซื่อสัตย์ เพราะถ้าคนเราทุกคนมีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานแล้วนั้น ความถูกต้องและความดีก็จะเกิดในทุกสังคมได้ทั้งนั้น

2.ทะเบียนเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในระบบการเงินและการพัสดุ เพราะจะทำให้เราทราบได้ถึงข้อมูลที่มาที่ไปของแต่ละอย่างที่ทำการจดบันทึกเอาไว้ และยังเป้นการเตือนความจำได้อีกอย่างหนึ่งด้วย

3.เวลาในแต่ละสถานที่นั้นไม่สำคัญ ดังนั้นถ้าเราต้องนัดกับใคร เราไม่ควรไปพอดีกับเวลานัด ควรเผื่อเวลาไว้บ้าง เพราะบางสถานที่มีกฎหมายมาเกี่ยวข้องและแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับกฎพื้นฐานเพื่อไม่ให้เราพลาดโอกาสต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้

4.เราควรมีการวางแผนในแบบหยาบๆก่อน ถึงเราไม่สามารถบรรลุตามแผได้ เราก็ควรมีการแก้ไขปรับปรุงในแผนครั้งต่อไป ตามplan do act check

5.เราควรหาสิ่งยึดเหนี่ยวในการทำงาน เช่น สร้างแรงศรัทธาต่อองค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดต่อองค์กร

6.การสื่อสารม การกล้าแสดงออก เป็นการแสดงจุดยืนเพื่อการเรียนรู้

7.การแข่งขัน ไขว่คว้า ต่อสู้ เพื่อโอกาส

8. โอกาสเป็นสิ่งสำคัญ แล้วเราได้มองอนาคตกันบ้างหรือเปล่า

9.คนคือหัวใจอยางหนึ่งที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ

10.นักเรียนไทยกับนักเรียนต่างชาติ ต่างกันที่ นักเรียนต่างชาติมักใช้คำถามเพื่อให้เกิดการคิดซึ่งต่างจากเด็กไทยที่มักใช้คำถามเป็นปัญหาเพื่อไม่ยอมที่จะทำอะไรต่อไป

11.ในฐานะที่เราจะต้องออกไปเป็นหัวหน้าหรือผู้นำต่อไปในอนาคต เราควรตรวจสอบที่มาของแต่ละอย่างไม่ควรที่จะเซ็นต์อะไรง่ายๆเพราะเชื่อลูกน้องที่ทำงานให้ไปหมดทุกอย่าง

12.ผู้นำควรทำให้คนกับงานให้เท่าๆกันโดยที่งานดี คนมีความสุขตามทฤษฎีของGRID

13.คนเราควรซักถามเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ

14.การทำตัวเองให้คนอื่นมาจ้างเข้าทำงาน คือตัวเรานั้นต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ควรหยุดนิ่ง หรือคิดว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้ว เพราะเรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเอง ดังคำที่ว่า ไม่มีใครแก่เกินเรียน

15.ลูกค้ามีทั้งภายในและภายนอก ที่เราต้องให้บริการอยู่เสมอ

16.ทีมงานเดียวกันต้องคุยกัน เพื่อสนับสนุนกันให้บรรลุเป้าหมาย และคุยกันเพื่อให้มีเป้าหมายเดียวกัน ในวิสัยทัศน์เดียวกัน

17.ผู้นำต้องกระตุ้นให้ลูกน้องอยากมีการพัฒนาตัวเองและให้ต้องให้แนวทางในการพัฒนาด้วย

18.คนเราควรเรียนรู้ที่จะรักในสิ่งที่เราจะทำ

19.คนเราควรมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะมันจะทำให้เราตั้งอยู่บนพื้นฐานความดี

20.การจดบันทึกเป็นการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: